25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
2018-nji ýyly netijeli jemlediler
2018-nji ýyly netijeli jemlediler
06.01.2019 135 Habarlar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna degişli bolan Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody geçen 2018-nji ýyly netijeli jemlediler. 2019-njy, «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyna üstünlikli gadam basan kärhananyň, wodorodyň gatnaşmagynda benzini kükürtli, azotly birleşmelerden arassalamaga we ýokary hilli awtoulag ýangyjyny öndürmäge niýetlenen durky täzelenen katalitik-reforming desgasynda netijeli işler alnyp barylýar. Desganyň ýyllyk kuwwatlylygy 500 müň tonna deň bolup, şol möçberde nebit önümleriniň gaýtadan işlenilmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksiýon ýangyjyň 25 müň tonnasyny, durnukly katalizatyň 412 müň tonnasyny, suwuklandyrylan gazyň 15 müň tonnasyny, peçde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15 müň tonnasyny öndürmeklige doly mümkinçilik döredilen.

Önümçilik bölüminde awtoulag ýangyjynyň A-80, A-91, A-95 görnüşleri şeýle-de oktan sany 98-e ýetirilen awtomobil ýangyjy taýýarlanylýar. Şonuň ýaly-da kärhananyň önümçilik kuwwatynyň artmagynda ýol bitumyny öndürýän döwrebap desganyňam uly orny bar. Desganyň ýyllyk kuwwaty 37 müň 200 tonna deň bolup bir gije-gündiziň dowamynda 120 tonna ýol bitumyny öndürmeklige niýetlenendir. Zawodyň önümçilik desgalarynda önümçiligiň yzygiderliligi kämil enjamlaryň sazlaşykly işine daýanýar. Tehnologiýa yzygiderlilik dolulygyna desganyň dolandyryş bölüminde kompýuterler arkaly amala aşyrylýar.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.