19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
07.02.2019
Öňdebaryjy tehnika brendlerini öndürýän «REV Ambulance Group» kompaniýasy özüniň ilkinji ballistik goragly tiz kömek awtoulagy bilen tanyşdyrdy.«The REV Guardian» atly sowutlanan tiz kömek awtoulagy, howply ýagdaýlara ilkinji sezewar bolanlary hal... Dowamyny oka

Minalara çydamly täze awtoulag
17.01.2019
    «BAIC» kompaniýasy özüniň minalara çydamly täze awtoulagy bilen tanyşdyrdy. B100J kysymly 4×4 çekijilikli sowutlanan awtoulagyň esasy aýratynlyklary ýokary goraglylygy, çaltlygy we harby gullukçylary daşamak üçin amatlylygydyr. Tehnikanyň öz a... Dowamyny oka

Özi hereket edýän gaubisa
17.01.2019
«NORINCO» kompaniýasy özüniň täze SH15 kysymly 155mm 8×8 çekijilikli özi hereket edýän gaubisasy bilen tanyşdyrdy. Gaubisa sowutlanan kabinasy, 6×6 çekijilikli esasy göwresi we onuň arkasyna tirkelen 155m ot-açyjy ýaragyndan ybarat bolup, agramy... Dowamyny oka

Signallary kesiji söweş enjamy
05.01.2019
Öňdebaryjy uçarmansyz howa tehnikalaryny öndürýän «Kalaşnikow ZALA AERO» konserni (ZALA ZONT) emeli hemralardan ugradylan signallary basyp ýatyryjy enjam öndürdi. Bu enjam radiusy iki kilometr bolan meýdanda nawigasiýa sistemalarynyň (GPS, GLONAS... Dowamyny oka

Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018
«Deba Trucks» kompaniýasynyň täze «DMV Anaconda» atly harby-taktiki tehnikasy deňiz pyýadaçylary üçin niýetlenendir. Tehnikada «Iveco» kompaniýasynyň göwresi ulanylandyr. «DMV Anaconda» 4×4-lük ýeňil hem-de bronirlenen tehnikadyr. Onuň agramy 7 tonna... Dowamyny oka

Läheňden ylham alynan suwasty gämi
28.11.2018
Üýtgeşik konstruksiýasy bilen ünsi özüne çekýän «SMX-31» suwasty gämisiniň şekili läheňe meňzedilipdir. «SMX-31» gämisi başgaça «Elektrik» diýlip hem atlandyrylýar. Sebäbi suwasty gämisi dolulygyna elektrik energiýasy bilen hereket edýär. Dizel mo... Dowamyny oka

Gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli
30.10.2018
«Saab» kompaniýasy özüniň «RBS15  Gungnir» atly gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Täze raketa özüniň özboluşly konstruksiýasy bilen ünsi çekýär. «RBS15  Gungnir» raketasynyň häzirki bar bolan raketa sistemalaryndan tapaw... Dowamyny oka

Täze başgap tizligi 500 m/s bolan jisimlerden gorar
30.10.2018
«NPP KIASS» kompaniýasy özüniň täze goraýjy başgabyny köpçülige hödürledi. Öndüriji kompaniýa öz mahabatlarynda başgabyň «Stechkin APS» awtomatiki sapançasynyň 9×18 peşeňinden gorajakdygy barada belläp geçýär. Täze başgabyň iň esasy aýratynlygy ti... Dowamyny oka

Has ýeňil we goragly
09.10.2018
«Rafael» kompaniýasy «Trophy ASP» atly täze bronirlenen goranyş ulgamynyň barlag işlerini üstünlikli tamamlady. Harby tehnikalary, esasan, ýörite söweş tanklaryny dürli görnüşli raketalardan goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan täze ulgamyň... Dowamyny oka

Nyşanany 2 000 metr uzaklykdan ýok eder
06.10.2018
«Raytheon» we «Saab» kompaniýalary hyzmatdaşlykda täze raketa görnüşli okuň üstünde işläp başlady. «Saab» kompaniýasynyň «Carl – Gustaf» kysymly grantamýodyndan atmak üçin niýetlenen bu ok 2020-nji ýylda barlagdan geçiriler.«Raytheon» kompaniýasynyň... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.