14.12.2018 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
TÜRKMENISTAN - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Tehnologiýa
Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018
«Deba Trucks» kompaniýasynyň täze «DMV Anaconda» atly harby-taktiki tehnikasy deňiz pyýadaçylary üçin niýetlenendir. Tehnikada «Iveco» kompaniýasynyň göwresi ulanylandyr. «DMV Anaconda» 4×4-lük ýeňil hem-de bronirlenen tehnikadyr. Onuň agramy 7 tonna... Dowamyny oka

Läheňden ylham alynan suwasty gämi
28.11.2018
Üýtgeşik konstruksiýasy bilen ünsi özüne çekýän «SMX-31» suwasty gämisiniň şekili läheňe meňzedilipdir. «SMX-31» gämisi başgaça «Elektrik» diýlip hem atlandyrylýar. Sebäbi suwasty gämisi dolulygyna elektrik energiýasy bilen hereket edýär. Dizel mo... Dowamyny oka

Gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli
30.10.2018
«Saab» kompaniýasy özüniň «RBS15  Gungnir» atly gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Täze raketa özüniň özboluşly konstruksiýasy bilen ünsi çekýär. «RBS15  Gungnir» raketasynyň häzirki bar bolan raketa sistemalaryndan tapaw... Dowamyny oka

Täze başgap tizligi 500 m/s bolan jisimlerden gorar
30.10.2018
«NPP KIASS» kompaniýasy özüniň täze goraýjy başgabyny köpçülige hödürledi. Öndüriji kompaniýa öz mahabatlarynda başgabyň «Stechkin APS» awtomatiki sapançasynyň 9×18 peşeňinden gorajakdygy barada belläp geçýär. Täze başgabyň iň esasy aýratynlygy ti... Dowamyny oka

Has ýeňil we goragly
09.10.2018
«Rafael» kompaniýasy «Trophy ASP» atly täze bronirlenen goranyş ulgamynyň barlag işlerini üstünlikli tamamlady. Harby tehnikalary, esasan, ýörite söweş tanklaryny dürli görnüşli raketalardan goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan täze ulgamyň... Dowamyny oka

Nyşanany 2 000 metr uzaklykdan ýok eder
06.10.2018
«Raytheon» we «Saab» kompaniýalary hyzmatdaşlykda täze raketa görnüşli okuň üstünde işläp başlady. «Saab» kompaniýasynyň «Carl – Gustaf» kysymly grantamýodyndan atmak üçin niýetlenen bu ok 2020-nji ýylda barlagdan geçiriler.«Raytheon» kompaniýasynyň... Dowamyny oka

Täze drona garşy ýarag – «REX-1»
20.09.2018
«Zala Aero Group» kompaniýasy «REX-1» kysymly drona garşy ýaragyny tanatdy. Ýönekeý awtomata meňzeş bu ýarag kinetiki bolmaýan tolkunlar goýbermek arkaly dronlaryň öňüni almagy maksat edinýär. Gysga aralykdan uçarmansyz uçarlaryň hereketlerine böw... Dowamyny oka

«K600» goşunyň howpsuz hereketini üpjün eder
16.09.2018
Guryýerde ýöreýän harby tehnikalary öndüriji «Hyundai Rotem» kompaniýasy 12-16-njy sentýabr aralygynda geçirilen «DX Korea 2018» atly sergide özüniň täze harby inžener tehnikasyny köpçülige hödürledi.«K600» kysymly bu tehnika söweşjeň zonalarda goşun... Dowamyny oka

Lazer ýaragy 2022-de barlagdan geçer
10.08.2018
«Lockheed Martin» we «Dynetics» kompaniýalary bilelikde täze ýokary energiýa geçirijiligi bolan lazer ýaragynyň üstünde işlärler. «Lockheed Martin» kompaniýasynyň hepdäniň başynda beren beýanatyna laýyklykda 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda başlangyç tas... Dowamyny oka

«Mi-26» dikuçarynyň täze görnüşi
07.08.2018
«Mi-26» kysymly dikuçaryň kämilleşdirilen görnüşi «Mi-26T2V» awgust aýynyň aýagyna Moskwada geçiriljek «Army 2018» harby sergisinde ilkinji uçuşyny amala aşyrar. Ozalky görnüşinden tapawutlylykda «Mi-26T2V» dikuçaryna dolandyryşy aňsatlaşdyrmak maksa... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2018 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.