19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşynyň jemi
01.11.2018
Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşyň jemiZenanlaryň arasynda 55kg agram derejesindäki «C» toparçasyndaky ýaryşlar üstünlikli tamamlandy. Toparçany italiýaly zenan türgen MAGISTRIS Lucrezia umumy 185 kg agramy götermek bilen birinji tama... Dowamyny oka

Ýaryşlar badalga aldy
01.11.2018
Bilşimiz ýaly, Aşgabat şäherimiziň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty toplumynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji ýaryşlary badalga aldy. Häzirki wagtda zenanlaryň arasynda 55kg agram derejesinde D toparçadaky ýaryşlar ta... Dowamyny oka

Çempionatda rekord täzelendi
01.11.2018
Erkekleriň arasynda 55kg agram derejesinde «B» toparçasyndaky ýaryşlar jemi 4 türgeniň arasynda alnyp baryldy. Olar Taýlandly, Italiýaly, Türkiýeli we Meksikaly türgenler. Silkip götermekde türkiýeli agyr atletikaçy öňe saýlansa-da, itekläp götermek... Dowamyny oka

Dünýä çempionaty dabaraly ýagdaýda açyldy
01.11.2018
Garaşylan taryhy pursat hem gelip ýetdi. Türkmenistan Watanymyz üçin taryhy waka – Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylarynyň Türkmenista... Dowamyny oka

Abraýly çempionatyň ýaryşlary badalga alar
01.11.2018
1-nji noýabr. Bu gün türkmen halkynyň şanly taryhynyň altyn sahypalaryna ebedilik ýazyljak gün bolar. Bu gün Halkara agyr atletika federasiýasynyň 84-nji dünýä çempionaty hut merjen şäherimiz Aşgabatda badalga alar. Çempionatyň ilkinji gününden, paýt... Dowamyny oka

Ilýa Ilin dünýä çempionaty-2018-de çykyş etmez
31.10.2018
4 gezek dünýä çempiony Ilýa Ilin Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatyna ugramazynyň öňüsyrasynda planetanyň birinjiliginde çykyş edip bilmejekdigi hakynda beýanat berdi, diýip «SportX.kz» saýty ýazdy.Gazagystanyň milli ýygyndysy 1-10-njy noýabr aral... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Limada geçiriler
31.10.2018
Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Peru döwletiniň paýtagty Limada geçiriler. Bu barada IWF-iň (Halkara agyr atletika federasiýasy) resmi saýtynda habar berilýär. 2021-nji ýyldaky dünýä çempionatyny kabul etjek döwlet saýlamak bara... Dowamyny oka

Aşgabatda Olimpiýa ýollanmalary ugrunda göreşerler
30.10.2018
Halkara agyr atletika federasiýasy erkekleriň we zenanlaryň arasyndaky bäsleşikleriň her biri üçin täze agramlaryň 10-syny girizdi. Täze agramlar ylmy we statistki maglumatlar esasynda ýörite topar tarapyndan işlenip düzülipdir.Halkara Olimpiýa komit... Dowamyny oka

Türkmenistanyň pälwanlary dünýä çempionatynda 14 medal gazandylar
29.10.2018
Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça dünýä çempionaty ýurdumyzyň ýygyndy topary üçin üstünlige beslendi. Ýaryşlara 38 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Tür... Dowamyny oka

Aşgabatda iri sport ýaryşynyň komitetleriniň mejlisleri geçirilýär
29.10.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynda 1-nji noýabrda badalga beriljek Agyr atletika boýunça 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň lukmançylyk, tehniki, tälimçiler we ýerine ýetiriji komitetleriniň ilkinji mejlisleri geçirildi.... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.