19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Rowaçlygyň Watany
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Döwrümiň döwrany Rowaç!
2 gün öň
Watanymyz Türkmen bedewiniň milli baýramyny bellemäge taýýarlyk görýär. Baýramçylygyň çäklerinde geçirilýän dabaralar halkara maslahatlar, atçylyk sport ýaryşlary, ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşigi, şeýle hem behişdi bedewlerimiziň keşbini... Dowamyny oka

Döwlet muzeýinde ýylyň şygaryna bagyşlanan sergi açyldy
18.01.2019
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde 2019-njy ýylyň “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” şygaryna bagyşlanan sergi açyldy. Parahatçylyk, jemgyýetçilik ylalaşygy we agzybirlik – rowaçlygyň esasy şertleridir. Biziň ýurdumyz beýleki ýurtlar bilen gatnaşykla... Dowamyny oka

Rowaç
13.01.2019
Rowaçlygy buşlap gelen Ýyllaryň salamy Rowaç! Göwünleri hoşlap gelen Ýollaryň kemaly Rowaç!Pederleň tagzym-togaby, Geçmişiň ertä dowamy, Kişňeýşiň — arşyň owazy, Kalbymyň senasy, Rowaç!Säher öwsen ýeller deýin, Ýaz açylan güller deýin, Joş uran köňül... Dowamyny oka

Arkadag döwrüniň döwrany rowaç!
12.01.2019
Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris. Rowaçlyk — bu örän ýaýrawly, ýaýlaly düşünje. Ony bir şekilde, bir görnüşde, bir jümlede aňladaýmagyň ýeňil däldigi belli. Onda ýu... Dowamyny oka

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň çärelerine dabaraly badalga berildi
10.01.2019
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2019-njy ýylyň «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýylyň dowamynda geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy boldy. Dabara Mejlisiň, d... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.