19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Rowaçlygyň Watany
Döwlet muzeýinde ýylyň şygaryna bagyşlanan sergi açyldy
18.01.2019
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde 2019-njy ýylyň “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” şygaryna bagyşlanan sergi açyldy. Parahatçylyk, jemgyýetçilik ylalaşygy we agzybirlik – rowaçlygyň esasy şertleridir. Biziň ýurdumyz beýleki ýurtlar bilen gatnaşykla... Dowamyny oka

Rowaç
13.01.2019
Rowaçlygy buşlap gelen Ýyllaryň salamy Rowaç! Göwünleri hoşlap gelen Ýollaryň kemaly Rowaç!Pederleň tagzym-togaby, Geçmişiň ertä dowamy, Kişňeýşiň — arşyň owazy, Kalbymyň senasy, Rowaç!Säher öwsen ýeller deýin, Ýaz açylan güller deýin, Joş uran köňül... Dowamyny oka

Arkadag döwrüniň döwrany rowaç!
12.01.2019
Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris. Rowaçlyk — bu örän ýaýrawly, ýaýlaly düşünje. Ony bir şekilde, bir görnüşde, bir jümlede aňladaýmagyň ýeňil däldigi belli. Onda ýu... Dowamyny oka

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň çärelerine dabaraly badalga berildi
10.01.2019
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2019-njy ýylyň «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýylyň dowamynda geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy boldy. Dabara Mejlisiň, d... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.