10.12.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Rowaçlygyň Watany
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady
21.08.2019
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr, çünki bu toplum ýurdumyzyň azyk bolçulygy bilen üpjün edilmegi, ilatyň ýaşaýşynyň de... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň birinji Hazar ykdysady forumynda eden çykyşy
13.08.2019
Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar!Sizi Türkmenistanda mähirli mübärekleýärin. Birinji Hazar ykdysady forumynyň işine gatnaşmaga çakylygymyza seslenendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin.Şu z... Dowamyny oka

Forumda halkara hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy
12.08.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda biziň ýurdumyzda geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynda halkara hyzmatdaşlygyň birnäçe meseleleriniň üstünde durup geçildi. Dürli halkara guramalaryň wekilleri Hazar sebit... Dowamyny oka

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki halkara maslahatyň dabaraly açylyşy
12.08.2019
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki «Hazar deňzi: Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň bähbitleri» atly halkara maslahatyň... Dowamyny oka

Hazarýaka döwletleriniň telekeçileriniň duşuşygy
12.08.2019
Hazar sebitinde telekeçiligi kämilleşdirmek we hyzmatdaşlygy täze derejelere ýetirmek babatynda Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan, Russiýa we Türkmenistanyň telekeçileri Birinji Hazar ykdysady forumynyň meýilnamasyna laýyklykda duşuşyklary geçirdiler.... Dowamyny oka

«Türkmen sährasy – 2019» awtoulag sergisi
12.08.2019
Hazar deňziniň halkara ulag geçelgesi hökmündäki ornuny ösdürmek strategik ugurlaryň biri bolup, ilkinji gezek geçirilýän Hazar ykdysady forumda bu babatda hem netijeli pikir alyşmalar geçirildi. Forumyň çäklerinde guralan «Türkmen sährasy – 2019»... Dowamyny oka

Hazarýaka ýurtlarynyň ministrleriniň we pudak ýolbaşçylarynyň duşuşyklary geçirildi
11.08.2019
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Hazarýaka ýurtlarynyň ministrleriniň we pudak ýolbaşçylarynyň duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklarda geçen ýyl Aktau şäherinde (Gazagystan) Hazarýaka döwletle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň önümçilik kuwwaty – Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki sergilerde
11.08.2019
Şu günler biziň ýurdumyz senagatyň ösüşini işjeňleşdirmek we önümçilik goruny artdyrmak bilen öz ykdysady kuwwatyny pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň importyň ýerini tutýan we daşary ýurtlara eksport etmek üçin meý... Dowamyny oka

Birinji Hazar ykdysady forumy sebitiň sungat ussatlarynyň konserti bilen jemlener
11.08.2019
12-nji awgustda günüň ahyrynda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşyjy döwletleriň belli aýdymçylarynyň we döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda ägirt uly dabaraly konsert geçiriler.Konsertde Russiýa Federasi... Dowamyny oka

Birinji Hazar ykdysady forumynyň öňüsyrasynda
11.08.2019
Hazarýaka döwletleriň her biri ägirt uly ykdysady kuwwata eýe. Hazar ykdysady forumy bolsa şol kuwwatlyklary, aýry-aýry, özbaşdak kuwwatlyklary milli bähbitleriň umumylygyndan ugur alyp, bir ugra gönükdirmäge diýseň uly mümkinçilik döredýär. Umuma... Dowamyny oka