19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okuw Ýyly
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa çagyrýarys
08.02.2019
Türkmenistanyň içeri işler edaralary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, ministrliginiň institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýäris.1. Türkmenistanyň I... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa kabul etmegiň TERTIBI
01.02.2019
Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine Türkmenistanyň raýaty bolan, şu ýylda umumy orta mekdepleriň 7-nji synpyny üstünlikli tamamlaýan, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, saglyk ýagdaýy boýunça ýaramly we synaglardan ü... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI
01.02.2019
Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: - orta bilimli, çagyryş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2019/2020-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
18.01.2019
1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2019/2020-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
18.01.2019
1. Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerde okamaga isleg bildiren okuwçylary saýlap almak harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän, 2019-njy ýylda umumy orta mekdepleriň 7-nji synpyny tamamlaýan, sagdyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Serhet institutyna 2019-2020-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň TERTIBI
18.01.2019
1. Türkmenistanyň Serhet institutyna 2019/2020-nji okuw ýylynda Watana, halka, harby kasama, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, umumy orta bilimli, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgä... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.