19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Taryh
Parfiýa döwletiniň atly goşuny
02.10.2018
Ajaýyp ahalteke bedewleriniň gözelligi, ýyldamlygy, çydamlylylygy her bir ynsany haýrana goýýar. Asyllylyk, gelşiklilik, hereketleriniň örän ýeňil we sazlaşykly gopmagy, egsilmez gujurlylygy behişdi bedewlerimizi onuň Watany – Türkmenistanyň çäklerin... Dowamyny oka

Jeň meýdanynyň jöwheri
24.09.2018
Taryhçy Muhammet ibn Wasyl özüniň «Eýýuplylar taryhy» (Agabat-2004 ý.) atly kitabynda Hama hökümdary Mälik Mansur Nasyreddin Muhammet ibn Mälik Muzaffar Takyýeddin Omar ibn Şahanşa ibn Eýýubyň: «Gylyç ýöriş edip, musulmana ezýet berip, ýurdy giňeltme... Dowamyny oka

Türkmeniň Keýmir ogly
21.09.2018
Halkymyzyň baý taryhy bar. Baý taryhy ýoluň şanly-şöhratly sahypalary bilen bir hatarda hupbatly geçen pursatlary-da az däl. Galagoply ýyllaryň şowsuzlyklary halkdan gahrymanlaryň ýüze çykmagyny talap edýär. Halky kynçylyklardan goramagy başaran gahr... Dowamyny oka

Türkmenlere şan getiren Malazgirt
27.07.2018
Döwletiniň gündogar serhetlerinde söweşjeň türkmenleriň peýda bolmagy Wizantiýa imperatory Roman Diogen IV-ni ynjalykdan gaçyrypdyr. Rum kaýsarynyň (türkmenler Wizantiýa imperatoryny şeýle atlandyrýardylar) aladasynyň ýetik mahaly Alp Arslan Siriýa ý... Dowamyny oka

Duşmanyna guduz bolup daran soltan
07.07.2018
Söweşlerde bir özüniň onlarça garşydaşa per bermän, ählisiniň hötdesinden gelmegi başarandygy üçin Mahmyt ibn Memduha: «Edil guduz ýaly, golaýlaşany ujyz sypdyranok» – diýip, başarnygyna muwapyk berlen Guduz lakamyny, taryh onuň hemişelik adyna öwrüp... Dowamyny oka

«Sarpaly legion»
27.06.2018
Ildeşimiz Kerim Myradow – 1918-nji ýylda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Akýap obasynda doglupdyr. 1968-nji ýylda maşgalasy bilen hormatly Prezidentimiziň atalarynyň obasy bolan Yzganda göçüp gelipdir, şol obada agronom bolup işläpdir. 1991-nji... Dowamyny oka

Alp Arslan we Roman Diogen
22.06.2018
Wizantiýa imperiýasynyň meşhur imperatory Roman Diogen IV soltan Alp Arslanyň mynasyp garşydaşy bolupdyr. Ol imperator Konstantin Dukas ölensoň, 1068-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda tagta geçipdir. Roman Diogen tagta geçen gününden türkmenleriň Anado... Dowamyny oka

Rum iliniň derwezesini açan soltan
03.06.2018
XI asyryň ortalarynda, Türkmenistan topraklarynda, Merwde düybi tutulan Beýik Seljuk türkmenleriniň şadöwleti asyryň 70-nji ýyllaryna çenli öz çaklerini has-da giňeldipdir. Anadolyny eýelemek üçin türkmenleriň eden harby we göçüş hereketleri Togrul b... Dowamyny oka

Alp Arslanyň Türküstana birinji ýörişi
23.05.2018
Alp Arslanyň döwründe Beýik Seljuk türkmenleriniň döwleti has güýçlenip, giňelipdir. Alp Arslan onuň günbatar hem-de gündogar böleklerindäki işleriň ýekejesini-de ünsünden sypdyrmandyr. Döwletiň içindäki bölünişik meýilleriniň şolbada öňüni almaga ça... Dowamyny oka

Alp Arslanyň Kawkaza ýörişi
14.05.2018
Seljuklaryň ikä bölünen goşuny Sepid şäherinde birleşipdir. Birleşen goşun töwerekdäki galalary eýeläp, Allawerdi (Lal) şäherine hüjüm edipdir. Lal şäheri beýik diwarly, berk özenli galalaryň biridi, esasy bölegi bolsa dagyň üstündedi. Alp Arslan, so... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.