19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Taryh
Mete han
08.02.2019
Oguz türk­men­le­ri­niň beýik Hun döwletiniň hö­kümdary (hö­kümdarlyk döwri b.e. öňki 209–174 ý.) Mete hana gadymy atasynyň ady dakylyp, oňa Oguz han hem diýlipdir. Taryhçy Ö.Gündogdyýew Mete hanyň 35 ýaşynda, ýagny b.e.öňki 247-nji ýylda tagta çy... Dowamyny oka

Watanyn beýgeldip, beýgelen türkmen
25.01.2019
Beýik Oguz handan gözbaşyny alan millet ýurdun söýüp, has meşhur bolan. Watanyny mukaddes saýypdyr türkmen. Goragyna baky taýyndyr türkmen. Gorkut ataň kämil paýhasy bilen, Göroglynyň taýsyz gaýraty bilen ata Watanyny gorapdyr halkym. Watanperwerl... Dowamyny oka

Ady älemde dessan
14.01.2019
Görogly. Bu ýekeje sözi agzap bildigiň Ýewropa bilen Aziýa yklymyndaky halklaryň aglabasynyň göz öňünde watanperwerligi bilen ady äleme meşhur bolan edermen, gaýduwsyz, ugurtapyjy we ynsanperwer gerçegiň edebi keşbi janlanar. 2015-nji ýylda bolsa... Dowamyny oka

Başy jygaly — atabeg seýis
30.12.2018
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Adybeg soltanyň, Jygalybegiň, Göroglynyň we beýleki gahrymanlaryň watanperwerlik, ynsanperwerlik, danalyk, wepadarlyk, adalatlylyk, halallyk, rehimdarlyk, il-güne sylag-hormat goýmak, edermen... Dowamyny oka

Taryhda düýäniň harby strategik roly
01.12.2018
Taryha nazar aýlasak, düýe maly adamzada zerur bolan azyk önümçiligi, senagat pudaklary üçin çig mal çeşmesi, hojalykda ulag hyzmaty hökmünde giňden ulanylypdyr. Uzak aralyklary gysgaldyp, halklar arasynda alnyp barylýan söwda gatnaşyklary-da, düýele... Dowamyny oka

Gorkutdan gelýän gönezlik
26.11.2018
Agzybirlik adalaty. Agzybirlik adalaty bu eseriň özeninde bar, ony eseriň tutuş süňňünde görmek bolýar. Eseriň hakydalarda müdimi orun alan edebi gahrymanlarynyň biri Däli Domruldyr. Onuň dogmy içine  syganok. Ol gury çaýyň üstünde guran köprüsinden... Dowamyny oka

Horezmşa al-Mamun II-niň akademiýasy
21.11.2018
«Dar al-Ilm», ýagny «Ylymlar öýi» ýa-da «Akademiýa» atly kitaphanalar Bagdatda ilkinji abbasy halypalaryň hökümdarlyk eden döwründe peýda bolupdyr, Musulman dünýäsinde ilkinji (Akademiýany) abbasy nesilşalygynyň ýedinji halypasy al-Mamun ibn ar-Reşit... Dowamyny oka

Salaheddin soltanyň halypasy Nureddin Mahmyt hakynda taryhy söhbet
22.10.2018
Nureddin Beýik Seljukly döwletiniň Halap atabegi Ymadeddin Zeňňiniň dört oglunyň ikinjisidir. Nureddin Mahmyt 1118-nji ýylda Halapda dogulýar. Ýigitlige gadam basan döwürlerinde Jaber galasyny gabaýan wagtynda kakasy Ymadeddin Zeňňiniň öldürilmegi, e... Dowamyny oka

Gylyçlaşmagyň türkmen nusgalary
15.10.2018
Dünýä taryhynyň ähli döwürlerinde goşundaky söweşijileriň ýarag ulanyş ezberligine, ýaraga erk edip bilmek başarnygyna aýratyn üns berlipdir. Türkmenler sowuk hem-de beýleki ýaraglary ulanmakda örän ussat esgerler bolupdyrlar. Türkmenler çagalygyndan... Dowamyny oka

Beýik serkerde – Ärtogrul gazy türkmen
10.10.2018
Taryhyň dürli döwürlerinde uly döwletleri berkarar edip, özleriniň gahrymançylyklary, guýmagursak edermenlikleri bilen öçmejek yz galdyran şöhratly şahsyýetlerimiziň durmuş ýoly baradaky wakalardyr başdan geçirmeleri bilen bagly kitaplaryň sahypalary... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.