19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi
04.10.2018
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji... Dowamyny oka

Mukaddes borjuň üç galkany
03.10.2018
Watan – türkmende mukaddeslik hasaplanýan gymmatlyklaryň naýbaşysy. Bu mukaddesligiň goragynda, hyzmatynda durmak bolsa biziň her birimiz üçin parzdyr. Ine, şol parzy buýsanç bilen ýerine ýetirýän esgerleriň arasynda, bir maşgaladan gaýdyp, mynasyp b... Dowamyny oka

Şanly toýda harby kuwwatymyzyň dabaralanmasy
27.09.2018
GARAŞSYZLYK – türkmen  ruhuny galkyndyryp, täze ykbal bagyş eýlän mukaddeslik, türkmen üçin ömrüniň aýdymyna, bagtly gelejege gönezlik boljak her bir günleň öýdümine deňelýän gymmatlyk, türkmeniň Watan içre Watany hasaplaýan, halkymyzy müdimilik juwa... Dowamyny oka

Ýurt goragçylarynyň zähmetsöýerliginiň miwesi
27.09.2018
Garaşsyzlyk toýy. Türkmeniň gadymdan gelýän urp-adatlaryna daýanýan türkmen toýy hiçbir adamy serpaýsyz goýmaýar. Edil şonuň ýaly-da, Garaşsyzlyk toýunda hem ýurdumyzyň dürli pudaklarynda halal zähmet çekip, Watanymyzyň ösüşlerine öz goşantlaryny goş... Dowamyny oka

Merdanalygyň halkara ykraryýeti
26.09.2018
Şu gün, ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň atasy – Berdimuhamet Annaýewe berlen «Edermenligi üçin» medalynyň Hormatly Belent Serkerdebaşymyza gowşurylmagy mynasybetli Türkmenistanyň  Goranmak ministrligini... Dowamyny oka

Mert ogullar şan getirýär halkyna
25.09.2018
Düýn, Ruhyýet köşgünde geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň yzysüre, Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Russiýa Federasiýasynyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Wiktorowiç Blohini kabul etdi. Ol Ruhyýet köşgüniň zalynd... Dowamyny oka

Halkymyza bagt paýlaýar, Arkadag, harbylary serpaýlaýar, Arkadag!
17.09.2018
Watan mukaddesligi hakynda söz gozgalanda islendik raýatyň kalby, durky-düýrmegi mähir-muhabbete beslenýär. Watanyň mähri-de, Watan hakyndaky gozgalýan gürrüňlere siňdirilen mähir hem, Watanyň taryhy-da, şu güni-de, geljegi-de bizi biparh goýmaýar. O... Dowamyny oka

Wada berip bize aýdyň geljegi, bu gün kasam edýär Watan gerçegi
01.09.2018
1-nji sentýabr... Bu günüň özboluşlyja bir täsiri bar. Oňa şol günüň eçilýän şatlygyndan dadanlar has gowy düşünse gerek. Adam öz ömrüniň dowamynda şol bagta ýugrulan günüň birnäçesini biri-birinden tapawutly duýgular bilen başdan geçirýär. Çünki... Dowamyny oka

Döwlet serhet gullugy: däpleriň ruhunda, häzirkizaman ýagdaýlaryň jähtinden
11.08.2018
11-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredilenine 26 ýyl dolýar. Däp bolşy ýaly, Merkezi diwanyň binasynda, şeýle hem TDSG-nyň bölümlerinde dabarly ýygnaklar bolar, olaryň barşynda tapawutlanan esgerler we serkerdeler sylaglanar, m... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serkerdelerine, ähli şahsy düzümine, harby talyplaryna we işçi gullukçylaryna
11.08.2018
Berkarar döwletimiziň merdana serhetçileri!Sizi «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän Türkmenistanyň Serhet goşunlarynyň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Serhetçiler güni bilen tüý... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.