19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy
26.01.2019
Her ýylyň 27-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen döwlet derejesinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara bilen bellenilýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin... Dowamyny oka

«Milli Goşun» žurnalynyň nobatdaky sany
17.01.2019
«Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, ähmiýetli ýyl boldy. Ýurdumyzyň taryhy işleri dünýä döwletleriniň köpçülikleýin habar beriş... Dowamyny oka

Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti
04.01.2019
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan amala aşyrylýan, parahatçylyk söýüjilikli, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň ileri tutulýan ugry... Dowamyny oka

Rowaçlygyň Watanynda Täze ýyl
27.12.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda okamaga, işlemäge, bagtly ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredilen. Şu jähetden, bu ýetip gelen Täze ýyl, Watanymyzy gözüniň göreji deý gorap ýören harby gullukçylaryň,... Dowamyny oka

Watana ybadat
22.12.2018
Watan diýip jana girýär bu ömür, Aglanylsa, Watan üçin aglanýar. Watan diýip gana girýär bu ömür, Watan diýip jiger-bagyr daglanýar. Watandadyr ähli umyt-arzuwyň, Watandadyr seýranlaryň, düşlegiň, Watandadyr bu dünýäde barlygyň, Gökde ganat ýaý... Dowamyny oka

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
06.12.2018
Harby gullukçylaryň, hususan-da, ýaş Watan goragçylarynyň aň-düşünjesine aralaşyp, olarda psihologiki durnuklylygy üpjün etmek, söweşe bolan gorkyny ýeňmäge ýardam etmek ýaly asylly işler Ýaragly Güýçlerimiziň düzümindäki harby psihologlaryň öňünd... Dowamyny oka

Şygryýet bäsleşiginiň jemi jemlendi
05.12.2018
Döwrümizde hem, Watan goragçylaryň dilewar, suhangöý, gepe çeper bolup ýetişmekleri üçin tagallalar edilýär. Bu ugurda medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar, bäsleşikler geçirilýär. Şeýle çäreler hususan-da Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çagyr... Dowamyny oka

Edermenligiň we watançylygyň mekdebi
30.11.2018
Islendik ýurduň geljegi sazlaşykly ösen, sagdyn we watansöýüji ýaş nesil bolup durýar. Ýaragly Güýçlerde harby gulluk ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek işinde aýratyn orun eýeleýär. “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanun... Dowamyny oka

«Ýylyň terbiýeçi serkerdesi» bäsleşiginiň jemi jemlendi
29.11.2018
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçi serkerdeleriniň hünär taýýarlyklaryny kämilleşdirmek, öňdebaryjy tejribeleri ýaýratmak we harby gullukçylar bilen geçirilýän ter... Dowamyny oka

Gadymy Merwdäki çäreler mukaddeslige gönükdirildi
27.11.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatda... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.