19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
«Ýylyň watançy zenany» adynyň eýeleri
01.03.2019
Bäş müň ýyllyk taryhly türkmen halkymyz zenanlary ýüzüniň tuwagy, ary-namysy, maşgala ojagynyň eýesi hasaplap, olara sarpa goýup gelipdir. Bu  gün hem mukaddes Watanymyzda zenanlar ýaşaýşyň, rowaçlygyň, sazlaşygyň, kämilligiň şuglasy hökmünde gör... Dowamyny oka

Ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi
17.02.2019
«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyny mynasyp garşy almak mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde «Türkmen dili we edebiýaty» hepdeliginiň çäklerinde 2019-njy ýyl... Dowamyny oka

«Rowana ak ýollar garaşýar bize»
15.02.2019
    Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde «Rowana ak ýollar garaşýar bize» atly dabaraly maslahat geçirildi. Aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen dabaraly maslahatda çykyş edenleriň hemmesi hormatly Belent Serkerd... Dowamyny oka

«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
13.02.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinomatografiýa baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleo... Dowamyny oka

Edermenligiň nusgalyk ýoly
27.01.2019
Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýörelgesi bilen yglan edilen «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginde dabara... Dowamyny oka

Şanly sene mynasybetli baýramçylyk konserti
27.01.2019
    Şu gün Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenen baýramçylyk konserti geçiril... Dowamyny oka

Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi
27.01.2019
Düýn Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda 27-nji ýanwarda ýurdumyzda her ýyl bellenilýän Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan serginiň açylyşy boldy. Sergi ýurdumyzda parahat we asuda d... Dowamyny oka

Öňdebaryjy harby bölümler sylaglanyldy
26.01.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümleriniň arasynda 2018-nji ýylyň jemleri boýunça «Iň gowy harby bölümi» kesgitlemek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň netijesi boýunça söweşjeň, gumanitar taýýarlykda hem-de harby düzgün-nyzamda h... Dowamyny oka

Watançylyk ruhuna beslenen dabara
26.01.2019
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ilkinji aýynyň şanly senesiniň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ruhubelent Watan goragçylaryn... Dowamyny oka

Watan toýy täze jaýda
26.01.2019
«Öý – öý eýesiniň ruhunyň keşbidir» diýlişi ýaly, öýli bolmak, öý tutunmak türkmen halkymyzda ata-babalardan gelýän asylly ýörelgeleriň, arzuw-islegleriň, päk zähmetiň özboluşly jemlenmesi hasaplanylýar. Arassa, halal maňlaý deriňden öýi tutunmak,... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.