19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Soragy sizden, jogaby bizden
8 sagat öň
Hormatly okyjylar! Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga çagyrylyşynyň nobatdaky ýazky möwsümi dowam edýär. Bu barada siz özüňizi gyzyklandyrýan soraglara www.milligosun.gov.tm web-saýtynyň sorag-jogap bölüminden kanagatlanarly jogap tapyp bil... Dowamyny oka

Çagyryş möwsümine badalga berildi
9 sagat öň
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nob... Dowamyny oka

Hünär taýýarlygy kämilleşdirilýär
09.04.2019
2019-njy ýylyň aprel aýynyň 8-9-y aralygynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçilik düzüminiň harby gullukçylarynyň bilimini we hünär taýýarlygyny has-da kämilleşdirmek, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde terbiýeçilik işiniň we düzgün-nyz... Dowamyny oka

Rowaçlygyň ýylynda «Milli goşun» žurnalynyň ilkinji sany
08.04.2019
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, turuwbaşdan rowaçlyga beslenen ýyl boldy. Bu ýylda ýurdumyz sanly ykdysadyýete, sanly bilim ulgamyna... Dowamyny oka

Mertlik mekdebi
25.03.2019
Golaýda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň watan goragçylaryna görkezýän şahsy göreldesine eýerip, harby gullukçylardan iň ussat mergenleri kemala getirmek, olaryň taýýarlyklarynyň derejesini has-da ýokarlandyrmak we öňdebaryjy tejribeleri özleşdir... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.03.2019
Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaTürkmenist... Dowamyny oka

«Rowaçlanýan ilime pasly bahar – ýaz geldi»
20.03.2019
Ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň ählisi diýen ýaly özüne mahsus bolan milli aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Şol aýratynlyklar bolsa öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdyp, biziň häzirki bagtyýar döwrümize çenli gelip ýetipd... Dowamyny oka

Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara
06.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolan beýleki milli baýramçylyklarymyz ýaly, Halkara zenanlar güni hem Türkmenistanda milli ýörelgelere laýyklykda giňden bellenilýär. Munuň özi ýurdumyzyň zenanlaryna döwlet derejes... Dowamyny oka

Rowaçlygyň nury düşüp, her öýe, her ojaga, goşa-goşa perzent dolýar, mähir doly gujaga!
04.03.2019
Durmuşda bolup geçýän käbir şatlykly wakalaryň täsiri aýlap-ýyllap hem hakydaňdan çykmaýar. Biz olary hatda üstünden ýyllar geçenden soňra hem ýatlap ýörýäris. Käbir begençli wakalaryň şatlygy bolsa, her gün gaýtalanmak bilen barha uly mana eýe bo... Dowamyny oka

Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!
02.03.2019
Bahar paslynyň ilkinji günlerinde, ýetip gelýän Halkara zenanlar güni «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynda hem aýratyn many-mazmuna eýe bolýar. Bu ajaýyp bahar baýramçylygyna bagyşlanyp diňe bir şowhunly dabaralar däl, eýsem, gözel zenanlar... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.