21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisinde eden çykyşy
26.04.2019
Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary! Hanymlar we jenaplar! Gadyrly myhmanlar!Şu gün biz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisini geçirýäris. Myhmansöýe... Dowamyny oka

Döwlet Baştutany Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi
26.04.2019
Hormatly halkara sergi-ýarmarka hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli sizi ýurdumyzda geçirilýän halkara sergi-ýarmarkanyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty»... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
26.04.2019
25-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa... Dowamyny oka

Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň mejlisi
26.04.2019
25-nji aprelde paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Beýik Britaniýanyň Parlamentiniň Lordlar Palatasynyň agzasy, ýurduň Premýer-ministriniň söwda wekili barones... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
26.04.2019
25-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejli... Dowamyny oka

Täze aragatnaşyk binasynyň açylyş dabarasy boldy
25.04.2019
24-nji aprelda Hojambaz etrabynyň dolandyryş merkezinde etrap aragatnaşyk bölüminiň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu desga Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň buýurmasy boýunça ýerli gurluşykçylar tarapyndan bina edildi.Etrabyň aragat... Dowamyny oka

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş jaýlary ulanylmaga berildi
25.04.2019
24-nji aprelda Daşoguz şäheriniň «Nowruz» ýaşaýyş toplumynda köp öýli iki ýaşaýyş jaýynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar boldy, bu binalar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmende... Dowamyny oka

Türkmen bedewiniň şanyna: baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi
25.04.2019
Düýn  aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralaryň maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzyň günorta künjegindäki dag eteginden geçýän Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça däp bolan uzak aralyga a... Dowamyny oka

«BEML» kompaniýasyň «BMPV» atly orta dereje goragly täze tehnikasy
24.04.2019
«BEML BMPV» 4x4 çekijilikli sowutlanan tehnikasy, aňsat manýowrlyk, operatiwlik we dowamlylyk üçin niýetlenendir. Tehnikanyň göwresi ýolagçylaryny ot açylan oklardan we partlaýjy el granatlaryndan goramak üçin doly jebisleşdirilendir. Ol iki sany... Dowamyny oka

Zenanlar üçin hem harby gulluk
24.04.2019
Hytaý Halk Respublikasynda 18 ― 22 aralygyndaky erkeklere harby gulluk hökmanydyr. Ýöne, isleseler, şu aralygynda gyzlaryň hem harby gullugy geçmegine, Watan goragyna goşant goşmagyna ýurduň kanunçylygy rugsat berýär.Meseläniň gyzykly tarapy, häz... Dowamyny oka