25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
26.02.2019
25-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň Hazar deňziniň biologiýa serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçilige) garşy göreşmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnaman... Dowamyny oka

Lebap welaýatynda döwrebap şäherçeler gurlar
26.02.2019
25-nji fewralda milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna wise-premýer D.Amangeldiýewi çagyrdy.Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyz Gurba... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02.2019
25-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.Iş masla... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy
25.02.2019
24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Golf klubunyň meýdançasynda bolup, sportuň bu görnüşini wagyz etmek boýunça geçirilen işler bilen tanyşdy.Bu ýerde milli Liderimizi Mejlisiň başlyg... Dowamyny oka

Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow milli Liderimiziň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hakyndaky tabşyrygynyň ýerine ýetirilişi barada hasab... Dowamyny oka

Mart aýynda geçiriljek baýramçylyk çäreleri
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa mart aýynda geçiriljek baýramçylyk çärelerine hem-de milli senenamamyzyň şanly senelerine, bu senelere gabatlanan medeni-durmuş ähmiýetli desgalaryň açylyşyna taýý... Dowamyny oka

2019-njy ýylda aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň sany tassyklandy
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow ylym hem-de bilim ulgamyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2019-njy ýylda aspirantura kabul ediljek aspi... Dowamyny oka

Welosiped binasy gurlar
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryk... Dowamyny oka

Söwda pudagyny sanlaşdyrmakda alnyp barylýan işler
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.Häzirki wagtda ministrligiň... Dowamyny oka

Kerki şäherinde howa menzili gurlar
23.02.2019
22-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew «Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menzilini gurmak hakyndaky» kararyň taslamasy barada hasabat berdi.«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ý... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.