25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitindäki ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy
01.03.2019
28-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Garagum sährasynyň merkezinde ýerleşýän täsin suw desgasy bolan «Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereklerindäki ekologiýa ýagdaýy hem-de bu... Dowamyny oka

Demir beton önümlerini öndürýän kärhananyň düýbi tutuldy
28.02.2019
27-nji fewralda Gökdepe etrabynyň çäginde ýylda 300-den 1200 millimetre çenli diametri bolan 500 müň metr beton turbalaryny we demirbeton önümlerini öndürmäge niýetlenen kärhananyň gurluşygyna badalga berildi. Bu ýerde kärhananyň ýokary tehnologi... Dowamyny oka

Türkmenistanda Gana Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
27.02.2019
26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Saýuti Ýahaýa Iddiden ynanç hatyny kabul etdi.Milli par... Dowamyny oka

Türkmenistanyň DIM-de hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň nobatdaky iş mejlisi tamamlandy
27.02.2019
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde biologik serişdeleriň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçilige) garşy göreş barada hyzmatdaşlyk etmek hakynda Teswirnamanyň taslamasynyň ara alnyp maslahatlaş... Dowamyny oka

«Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahaty geçiriler
27.02.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, şu ýylyň 4 — 15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahaty geçiriler.Indi Awazada ýedinji gezek... Dowamyny oka

Türkmenistan — Germaniýa: ekologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk
27.02.2019
26-njy fewralda paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda žurnalistler üçin «Öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmak we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça» atly okuw maslahaty işläp başlady. Ol ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goram... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly gepleşigi
27.02.2019
26-njy fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.Söhbetdeşler energetika toplumyny, ulag ulgamyny, hususan-da, üstaşyr... Dowamyny oka

Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlary kesgitlenildi
27.02.2019
26-njy fewralda Ýewropa Bileleşiginiň Baş edarasynyň ýerleşýän Belgiýanyň paýtagtynda Ýewropa Bileleşigi — Türkmenistan Bilelikdäki Komitetiniň 18-nji duşuşygy geçirildi.Ýewropa Bileleşiginiň sebitleýin hyzmatdaşlygy boýunça düzümleriniň hem-de ýu... Dowamyny oka

Buharest uniwersitetiniň wekiliýetiniň sapary
26.02.2019
25-nji fewralda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda Buharestiň ykdysady bilimler uniwersitetiniň rektory Nikolae Istudor we şol institutyň prorektory Konstantin Marius Profiroiu bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda ylym-bilim... Dowamyny oka

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
26.02.2019
25-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň Hazar deňziniň biologiýa serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçilige) garşy göreşmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnaman... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.