25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Lebap welaýatynda täze, döwrebap şäherçeler gurlar
05.03.2019
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ilatymyzyň ýa... Dowamyny oka

Türgenlerimiz Olimpiýa oýunlaryna ýokary derejede taýýarlanar
05.03.2019
4-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer P.Agamyradowa 2020-nji ýylda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşja... Dowamyny oka

Möwsümleýin oba-hojalyk işleri ýokary guramaçylykda geçiriler
05.03.2019
4-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri welaýatlarda geçirilýän işler, hususan-da, ýazky ekiş möwsümine, şol sanda gowaça ekişine hem-de ählihalk ýowaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdil... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
05.03.2019
4-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, sport we ýaşlar syýasaty ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy we atçylyk toplumyna bardy
04.03.2019
3-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Bahar paslynyň ilkinji dynç gününde ir bilen döwlet Baştutanymyz... Dowamyny oka

21-nji martda ählihalk ýowary geçiriler
03.03.2019
1-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer  E.Orazgeldiýew welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň g... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.03.2019
2-nji martda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksa... Dowamyny oka

Buharestde halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça duşuşyk geçiriler
03.03.2019
1-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Hazar deňzi — Gara deňiz aralygynda halkara ulag geçelgelerini döretmegiň taslamasy boýunça Türkmenistanyň, Azerba... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.03.2019
1-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudakl... Dowamyny oka

Yslam korporasiýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär
02.03.2019
1-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer G.Myradow halkara we sebit maliýe düzümleri, şol sanda hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrm... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.