25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
12.03.2019
11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň, şeýle hem Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, käbir döwlet düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda... Dowamyny oka

2020-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy
11.03.2019
10-njy martda Milli sport we syýahatçylyk institutynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, 2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek ХХХII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we... Dowamyny oka

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar
08.03.2019
8-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.Bu ajaýyp baýramçylyk mynasybetli guralan konsertde zenanlar tüýs ýürekden gutlaglary hem-de özlerine bagyşla... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna
08.03.2019
Eziz eneler!Mähriban gelin-gyzlar!Sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp, gözelligi, ýakymlylygy, ajaýyplygy bilen göwünlere ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde giňden hem-de dabaraly bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
06.03.2019
6-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2019-njy ýyly... Dowamyny oka

Häzirki zaman şäherçeler we nusgalyk derejedäki obalar dörediler
06.03.2019
Bilşimiz ýaly paýtagtymyzyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda täze etrapça, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň birinji nobatdakysynyň golaýynda şäher görnüşli oba, Lebap welaýatynyň Halaç, Kerki, Saýat we Çärjew etraplarynda täze şäherçeleri gurmak boýunça çöz... Dowamyny oka

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanda öz wekilhanasyny açar
06.03.2019
2019-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň Başlygy (ýerleşýän ýeri Ankara ş.) jenap Kristian Bergeriň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sebitleri ösdürmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi
06.03.2019
5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça öňde durýan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
06.03.2019
5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gruziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mamuka Murjiknelini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.Hormatly Prezidentimiz Gur... Dowamyny oka

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi gurlar
05.03.2019
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ý... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.