21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanda Utgaşdyryjy komitetiň hökümetara mejlisi geçirilýär
05.12.2018
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawynyň “Ýüpek ýoly” atly ugry boýunça Utgaşdyryjy komitetiň bäşinji duşuşygy açyldy.Umumy mejlisleriň gün tertibine gadymyýetde we orta asyrlarda Gündogar bilen Günbata... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
04.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda nobatdaky wid... Dowamyny oka

Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
03.12.2018
Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde milli Liderimiz ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy hem-de adaty endigine eýerip, döredijilik bilen meşgul boldy.Türkmenistanyň özboluşly te... Dowamyny oka

Kairde türkmen-müsür Hökümetara toparynyň ikinji mejlisi geçirildi
02.12.2018
Kairde ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-müsür Hökümetara toparynyň ikinji mejlisi geçirildi.Duşuşygyň barşynda türkmen tarapynyň belleýşi ýaly, arap döwletleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge alnan ugruň jähtinden Müsür A... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
01.12.2018
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň 11 aýynda ý... Dowamyny oka

Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri tamamlandy
01.12.2018
Paýtagtymyzyň “Watan” kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy hem-de gazak we türkmen artistleriniň bilelikdäki konserti boldy. Bu çärä aýdym-saz we tans sungatynyň köp sanly janköýerleri, Türkmenistand... Dowamyny oka

“Oguzhan” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
01.12.2018
Döwlet Baştutanymyz ir säher bilen “Oguzhan” köşkler toplumyndan Ministrler Kabinetiniň binasyna tarap welosipedli ugrady. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, yzygiderli sport bilen meşgullanmak adamyň saglygyna oňyn täsir edýär. Hormatly Prezidentimiz... Dowamyny oka

Türkmen tagallasy ýene-de yklymlary birleşdirýär
01.12.2018
Bagtyýarlyk döwründe däp bolşuna görä, ykbalymyzy nurlandyrýan senelere beslenýän her bir ýylyň öz mynasyp ady bar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Biz 2018-nji ýyla «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip at berdik. Ata Watanymyz üç... Dowamyny oka

Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy
30.11.2018
Türkmenistanyň çäginde ilkinji arheologik ekspedisiýanyň 1904-nji ýylda Änewde öz işine başlandygyny ýatlatmalydyrys.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda Abiwerdiň günbatarynda tu... Dowamyny oka

Doganlyk halklaryň ruhy gatnaşyklarynyň däplerini baýlaşdyryp
30.11.2018
Paýtagtymyzda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäre köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir.Aşgabatda guralýan döredijil... Dowamyny oka