21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Watançy» hokkeý topary finalda
11.12.2018
2012-nji ýylyň 12-nji aprelinde döredilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Watançy» hokkeý topary ministrligiň şahsy düzüminiň diňe bir Watan goragy ýaly mukaddes borjy ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, ýurdumyzyň sport abraýynyň has-da artm... Dowamyny oka

«Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara
11.12.2018
Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi «Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy, şeýle hem ýetip gelen Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gut... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
11.12.2018
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyň gün tertibine ýurdumy... Dowamyny oka

Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär
10.12.2018
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralar bilen bilelikde üstünlikli geçirilen ýörite çäreleriň birnäçesiniň barşynda ele salnan neşe serişdelerini, psihotrop maddalary, ýasa... Dowamyny oka

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy we Olimpiýa şäherçesine bardy
10.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen adaty endigine eýerip, egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Ýolugra milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk in... Dowamyny oka

Türkmenistan — Awstriýa: dostlugyň we sungatyň simfoniýasy
08.12.2018
Düýn Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň 10 ýyllygy mynasybetli dabara we bu waka bagyşlanyp, “Galkynyş” türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň konserti geçirildi.Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ta... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
07.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.... Dowamyny oka

Kaşaň türkmen öýleri — ösüşiň we ruhubelentligiň nyşany
06.12.2018
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň merkezlerinde “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy. Türkmeniň ak öýi şekilindäki özboluşly kaşaň bina... Dowamyny oka

«Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylara
06.12.2018
Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar!Sizi «Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly halkara maslahatynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu halkara maslahatynyň Beýik Ýüpek ýolunyň taryhyny çuňňu... Dowamyny oka

Döwrebap tehnologiýalar — importuň ornuny tutýan önümçiligiň ösüş binýady
05.12.2018
Düýn paýtagtymyzyň “Çandybil” söwda merkezinde Importuň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş... Dowamyny oka