21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Aşgabatda GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň wekiliýeti bilen duşuşyk
15.05.2019
14-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine GDA-nyň Tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin gelen bu Geňeşiň başlygynyň orunbasary I.Kuzmin bilen duşuşyk geçirildi.Myhman... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
15.05.2019
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjydöwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyňXIV forumyna gatnaşyjylaraHormatly myhmanlar! Gadyrly dostlar!Sizi Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligen... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi
15.05.2019
14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy —... Dowamyny oka

Sagdyn jemgyýet — gülleýän ýurt
14.05.2019
13-nji maýda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde ýurdumyzyň BMG-niň üç sany edarasynyň agzalygyna saýlanylmagyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän daşary syýa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
14.05.2019
14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize öz ýurdunyň ýolbaşçylaryn... Dowamyny oka

Aşgabatda Halkara haly we dokma önümleri sergisi geçiriler
13.05.2019
26-27-nji maýda Aşgabatda Halkara haly we dokma önümleri sergisi geçiriler. Sergini Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi hem-de Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi bilelikde gurnarlar.   Türkmenistanda her ýylda 1 million tonnadan gowrak p... Dowamyny oka

Türkmenistan — BMG: strategik hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri
13.05.2019
11-nji maýda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň üçüsine — 2020 — 2022-nji ýyllar döwri üçin Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň, 2020 — 2024-nji... Dowamyny oka

Täze söwda dükanlary gurlar
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow söwda toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, täze dükanlary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, Aşgabat şäheriniň häkimli... Dowamyny oka

Milli Liderimiz welaýatlarda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde milli Liderimiz wise-premýer Ç.Purçekowa ýüzlenip, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň örän gowşak işleýändigini nygtady. Ministrligiň ýolbaşçysy özüne degişli bolmadyk ähli... Dowamyny oka

2019-njy ýylda 224 müň tonna gant şugundury ýetişdiriler
11.05.2019
10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew oba hojalygy toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň we ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin işleriň barşy barada hasabat berdi. Hasa... Dowamyny oka