25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Ýurdumyzyň ilkinji hususy mikrobiologik barlaghanasy açyldy
15.03.2019
14-nji martda TSTB-de ýurdumyzdaky ilkinji hususy mikrobiologiýa barlaghanasynyň açylyş dabarasy boldy. Onda iýmit önümleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek we halkara ölçegler boýunça ygtyýarlylandyrmak üçin bu önümleriň garaşsyz seljermesi geçiriler... Dowamyny oka

Dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasy kesgitlenildi
14.03.2019
Ýakyn günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli medeniýet we tehnologiýa žurnaly bolan «Wired»-de dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasynyň sanawy çap edildi. Bu sanaw kitaphon okyjylarymyz üçin hem gyzykly bolar diýip umyt edýäris.1. Daniýa,... Dowamyny oka

Aşgabatda türkmen-koreý syýasy geňeşmeleri geçirildi
14.03.2019
2019-njy ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Koreýa Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Daşary işler min... Dowamyny oka

Türkmenistan bilen Pakistan arasyndaky hyzmatdaşlyk giňeldilýär
14.03.2019
2019-njy ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Pakistan Yslam Respublikasyna sapary boldy.Türkmen wekiliýeti Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti jenap Arif Alwi tarapyndan kabul edildi. D... Dowamyny oka

Türkmenistanda Ispaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
13.03.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Ispaniýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Fernando Walderram Parehden ynanç hatyny kabul etdi.Milli parlamentiň... Dowamyny oka

Türkmenistan – Germaniýa: medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk
13.03.2019
Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Muzeý gymmatlyklary we medeni gatnaşyklar» mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi. Ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynda geçirilýän «Margiana – T... Dowamyny oka

Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara tans festiwalynda
12.03.2019
Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde 7 — 10-njy mart aralygynda Aziýa — Ýuwaş Umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) II Halkara tans festiwaly geçirildi. Onda Türkmenistanyň kenarýaka sebitinden «Dehistan» meşhur folklore-etnografiýa to... Dowamyny oka

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
12.03.2019
11-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň «Hazar deňzinde gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda» Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygy... Dowamyny oka

Daşoguz şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän ýaşaýyş toplumynyň taslamasy
12.03.2019
11-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda milli Liderimiz şol birwagtda Daşoguz welaýatynyň häkimi M.Baýramgulyýewi hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Daşoguz welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary G.Myradowy çag... Dowamyny oka

Aşgabat şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän täze desgalar
12.03.2019
11-nji martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda milli Liderimiz şol birwagtda Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi hem-de Türkmenistanyň içeri işler ministri I.Mulikowy çagyrdy. Ministr häzirki döwürde ýolbaşçylyk edýän düz... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.