25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenbaşy şäherinde täze hassahanalar gurlar
20.03.2019
19-njy martda geçirilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Balkan welaýatynyň häkimi Ý.Gylyjow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenbaşy şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän hassahanalaryň taslamasyny görkezdi.Döwlet Baştutanymyz gur... Dowamyny oka

Ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar
20.03.2019
19-njy martda geçirilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine 21-nji martda geçiriljek ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Bu ugurda zerur taýýarlyk... Dowamyny oka

Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sapary tamamlandy
20.03.2019
19-njy martda Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa Türkmenistana döwlet saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmen halysynyň milli muzeýine we Halkara ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi.Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa özünde... Dowamyny oka

Ählihalk ýowary ýokary guramaçylykly geçiriler
20.03.2019
19-njy martda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyna döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewi çagyrdy. Ministr häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan iş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
20.03.2019
19-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.Onuň dow... Dowamyny oka

Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary boýunça BILELIKDÄKI BEÝANNAMA
19.03.2019
1. Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça 2019-njy ýylyň 17 — 19-njy martynda Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrdy. Onuň... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi
18.03.2019
18-nji martda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.Dostlukly döwletleriň Baştutanlarynyň şu gezekki... Dowamyny oka

Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi
17.03.2019
18-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we şu gün ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçiriler.Taraplar şu gezekki ýokary derejeli duşuşygyň... Dowamyny oka

Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi
17.03.2019
2019-njy ýylyň 16-njy martynda Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýn Patyşalygynyň işewürler toparynyň wekilleriniň ähmiýetli wekiliýeti geldi. Işewürler maslahatyna Türkmenistanyň mi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna
17.03.2019
Hormatly türkmen telekeçileri!Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň on bir ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda bazar gatnaşyklaryny emele... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.