21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
«Dünýäniň bezegi-türkmen halysy» atly haly önümleriniň halkara sergisi geçiriler
3 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli hem-de bu şanly senä gabatlanyp geçiriljek «Dünýäniň be... Dowamyny oka

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergi geçiriler
3 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow 25–26-njy maýda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisine hem-de Aşgabat ş... Dowamyny oka

Çärjew etrabynda kükürtsiz tebigy gazyň akymy alyndy
3 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer M.Meredow nebiti we gazy çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň mukdaryny has-da köpeltmek, ýangyç-energe... Dowamyny oka

Täze döwrebap ýyladyşhana toplumy açyldy
3 gün öň
17-nji maýda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gozgan geňeşliginiň çäginde häzirki zaman ölçeglerine kybap gelýän derejede gurlan täze ýyladyşhananyň açylyşy boldy.Umumy meýdany 5 gektara barabar bolan täze ýyladyşhana toplumy «Röwşen-Rahym» daýhan... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň hormatyna ylmy-amaly maslahat geçirildi
3 gün öň
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Mejlisi ýurdumyzyň Demokratik partiýasy, jemgyýetçilik guramalary hem-de Bilim ministrligi bilen bilelikde ylmy-amaly maslahat geçirip, onuň işine gatnaşmak ü... Dowamyny oka

Mary welaýatynyň ýüpekçileri pile taýýarlamak boýunça meýilnamany ýerine ýetirdiler
3 gün öň
17-nji maýda Mary welaýatynyň zähmetsöýer ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, döwletimiziň pile harmanyna ýokary hilli çig malyň 430 tonnadan gowragyny tabşyrdylar.Mary welaýatynyň zähmetkeşle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady
3 gün öň
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi milli senenamamyzda möhüm sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!Adamy jemgyýetiň we döwletiň gymmatlygy hökmünde ykrar edýän Konstitu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
3 gün öň
17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň t... Dowamyny oka

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine ýetirdiler
17.05.2019
16-njy maýda Lebap welaýatynyň ýüpekçileri pile tabşyrmak boýunça döwlet borçnamasyny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Ýüpekçileriň birleşen tagallasy bilen kabul ediş bölümlerine dokma senagaty üçin ýokary hilli çig malyň 960 tonnad... Dowamyny oka

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi
17.05.2019
16-njy maýda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň oba hojalygynyň gazananlarynyň sergisi hem-de «Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk ulgamynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler» atly halkara ylmy maslahat ge... Dowamyny oka