10.12.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
6 sagat öň
9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatn... Dowamyny oka

Ahal welaýatynda täze hassahana ulanylmaga berildi
1 gün öň
8-nji dekabrda Ahal welaýat häkimliginiň buýurmasy boýunça Kaka etrabynda «Dost gurluşyk, söwda önümçilik» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan gurlan täze hassahana ulanmaga berildi. Onuň binasynda hirurgiýa, reanimasiýa, terapiýa, çagala... Dowamyny oka

Kaka etrabynda döwrebap ýyladyşhana ulanylmaga berildi
1 gün öň
8-nji dekabrda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda «Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň döwrebap ýyladyşhanasy ulanmaga berildi. Ol Şükür bagşy adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde «Eziz doganlar» hojalyk jemgyýeti tarapyndan bina edildi.Umumy meýdany 20 gekt... Dowamyny oka

Kazanda Türkmenistanyň Baş konsullygy açylar
3 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek we diwersifikasiýalaşdyrmak işi dünýäde diplomatik taýdan gatnaşmagy giňeltmek, daşary ýurtlarda döwletimiziň bähbitlerini üpjün etmek, tü... Dowamyny oka

Ykdysadyýetimizde hususy pudagyň paýy 65,4 göterime ýetdi
3 gün öň
6-njy dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň geçen on bir aýynda ösüşiniň netijelerini jemledi. Dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara we aýry-aýry pudaklaryň... Dowamyny oka

Dokma senagaty ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ösüş depgini 143 göterime ýetirildi
3 gün öň
6-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetiren iş... Dowamyny oka

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 528 raýatyň günäsi geçildi
3 gün öň
6-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň uly baýramlaryň öň ýanynda gün... Dowamyny oka

Ýanwar – noýabr aýlarynda JIÖ-niň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy
3 gün öň
6-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow 2019-njy ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, on bir aýyň netijeleri boýu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
3 gün öň
6-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň pud... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy
3 gün öň
Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!Hormatly ilçiler!Hormatly mejlise gatnaşyjylar!Dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara we aýry-aýry pudaklaryň, esasan hem nebitgaz toplumy bilen bagly işde kemçilikleriň bardygyna garamazda... Dowamyny oka