19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenbaşy şäherinde Köpugurly hassahana gurlar
7 sagat öň
18-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda wise-premver P.Agamyradow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň saglygyny goramak boýunça durmuşa geçirilýän işler, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-n... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
7 sagat öň
18-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş masla... Dowamyny oka

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi
23 sagat öň
Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmen diplomatiýasy: halkara meselelerini çözmegiň hyzmatynda» atly dabaraly maslahat... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat
1 gün öň
17-nji fewralda Döwlet sirkinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Galkynyş» toparyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan ajaýyp bedewi sowgat bermek dabarasy boldy.Bu waka medeniýeti ösdürmek meselelerine d... Dowamyny oka

3 million düýp nahal ekiler
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli kararyň... Dowamyny oka

Hususylaşdyrmak işleri dowam edýär
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer G.Myradow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy we ýurdumyzyň maliýe-bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler b... Dowamyny oka

Ýaşlaryň ukyp-başarnygyny artdyrmaga gönükdirilen çäreler gurnalar
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa milli Liderimiziň medeniýet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de syýasy partiýalaryň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň m... Dowamyny oka

Seulda hökümetara türkmen-koreý toparynyň ýedinji mejlisi geçiriler
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Meredow Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň ýedinji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barad... Dowamyny oka

Gurluşyk pudagy döwrebaplaşdyrylýar
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew «Gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar ü... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Deňizde milli daşaýjy (gatnadyjy) hakyndaky» Karary
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Deňizde milli daşaýjy (gatnadyjy) hakyn... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.