19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
ÝHHG-niň sebitleýin maslahaty
18 sagat öň
17-nji aprelda paýtagtymyzda ÝHHG-niň «Terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat işläp başlady. Ol ÝHHG-niň ýurdumyzdaky merkeziniň döredilmeginiň 20 ýyllygyna bagyş... Dowamyny oka

18-nji aprel — Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni
18 sagat öň
ICOMOS — tutuş dünýä boýunça ýadygärlikleri goramak bilen meşgullanýan halkara hökümet däl gurama bolup, 37 ýyl mundan öň bu düzüm 18-nji apreli «Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramagyň halkara güni» diýip yglan etdi. ÝUNESKO bu başlangyjy 198... Dowamyny oka

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki beýannamasy
19 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In 2019-njy ýylyň 16–18-nji aprelinde döwlet sapary bilen Türkmenistanda boldy.Dostlukly ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda iki ý... Dowamyny oka

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler
19 sagat öň
17-nji aprelda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.Ýokary derejedäki duşuşyk däbe öwrülen döwl... Dowamyny oka

«Ýigrimi ýyl hereketde!»
1 gün öň
16-njy aprelda Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi. Bu senäniň baýram edilmeginiň çäklerinde guralýan çäreler «Ýi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy
1 gün öň
16-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy. Ol ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere... Dowamyny oka

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary
1 gün öň
16-njy aprelda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi.17-nji aprelde Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler... Dowamyny oka

Koreýa Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi
2 gün öň
16-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi.Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Liderleriniň ara... Dowamyny oka

Türkmenistan Russiýa gaz akdyrmagy gaýtadan dikeltdi
2 gün öň
Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy täzeden dikeldildi. Metbugatda ýer alan habarlara görä, 15-nji aprelda Türkmenistanyň «mawy altyny» täzeden Russiýa Federasiýasyna akdyrylyp başlandy. Mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezide... Dowamyny oka

Türkmenistan — Fransiýa: özara bähbitli işewür hyzmatdaşlygynyň işjeňleşmegi
2 gün öň
15-nji aprelda paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-fransuz toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Onda ikitaraplaýyn işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça nobatdaky wezipelere g... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.