24.03.2018

Beýik Ýüpek ýoly


Amuldan Hazara çenli: kerwen ýollarynyň taryhynyň ýadygärlikleri. Arheologlar taryhyň köpasyrlyk gatlaklaryny açýarlar
8 sagat öň

Türkmenistanda Nowruzyň iki günläp baýram edilmegi biziň hemmämizde baharyň gelmeginiň hormatyna geçirilen ajaýyp dabaralar däp-dessurlara hem-de milli mirasa belent sarpa hökmünde ýatdan çykmajak ýatlamalary galdyrar. Şu ýyl bu baýramçylygyň gerimi giň, many-mazmuna baý boldy. Tebigat bilen bilelikde özgerip hem-de geljegi nazara almak bilen biz taryhymyza has ünsli garaýarys. Milletimiziň köpasyrlyk tejribesinden döredijili... Dowamyny oka


Amuldan Hazara çenli: kerwen ýollarynyň taryhynyň ýadygärlikler. Gadymy pul serişdeleri
20.02.2018

Türkmen halkynyň taryhynda we medeniýetinde Beýik Ýüpek ýoly arkaly goýlan mirasa bagyşlanan ýörite makalalar toplumynda Gündogardan Günbatara we yzyna uzan taryhy ýoluň ugrunda ýaň salan kerwensaraýlar we bazarlar barada okyjylarymyza gürrüň berildi. Ýüpek ýoly şeýle hem Ýewraziýanyň ägirt uly giňişliginde sungatyň we ylmyň ösmeginiň güýçli hereketlendiriji güýji boldy. Öňdebaryjy pelsepewi pikirleriň, barlagçylaryň amaly te... Dowamyny oka


Orta asyrlaryň ilçileri, syýahatçylary we täjirleri Günbatar hem-de Gündogar baradaky düşünjeleriň çägini giňeltdiler
02.02.2018

Ýüpek – külalyň guraly, tigir, hat ýazuwy we pul kimin dünýäni özgerden, ony diňe bir has siwilizlenen derejä çykarman, eýsem gözel eden zatlaryň biridir. Inçeden nepis sapajyklardan dokalan ýalpyldap duran, ýeňil hemtene ýakymly bu matany baryp eneolit eýýamynda Hytaýda ýüpek gurçugyndan almagyň tärini tapypdyrlar. Bu jadyly mata barada Hytaýdan has alyslarda-da bilinip, ony beýleki ýurtlarda hem öndürip başlaýançalar üç müň... Dowamyny oka


Gadymy pullar alymlara taryhyň näbelli sahypalaryny täzeden dikeltmäge mümkinçilik berýär
02.02.2018

Häzirki zaman siwilizasiýasyny döreden pul diýsek öte geçdigimiz bolmasa gerek. Ol külalyň guraly, tigir, elbetde, ýazuw ýaly adamzat aňynyň oýlap tapan beýik zatlaryna degişlidir. Miladydan öňki ikinji müňýyllygyň ortasynda pul baradaky iň gadymy maglumatlar gabat gelýär: häzirki Yragyň günortasyndaky Tigr bilen Ýefrat derýalarynyň arasyndaky Dwureçýada tapylan toýuna ýazylan ýazgy şertli kümüş ölçegli töleg geçirilendigine ş... Dowamyny oka