22.06.2018
Harby durmuş
Hünär ussatlygy - Watan goragynyň ýokary derejesiniň kepili
16.06.2018

Şu gün ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynda, Harby-Deňiz institutynda, Serhet institutynda, Milli howpsuzlyk institutynda hem-de Içeri... Dowamyny oka

Harby sport
Taryhy ýörişiň ýollary bilen
14.06.2018

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, 1990-njy ýylda Magtymguly – Aşgabat – Magtymguly ugry boýunça geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň we gurnaýjylaryň hatarynda bolan Sapar... Dowamyny oka

Harby taryh
Rum iliniň derwezesini açan soltan
03.06.2018

XI asyryň ortalarynda, Türkmenistan topraklarynda, Merwde düybi tutulan Beýik Seljuk türkmenleriniň şadöwleti asyryň 70-nji ýyllaryna çenli öz çaklerini has-da giňeldipdir. Anadolyny eýeleme... Dowamyny oka

Tehnologiýa
«Boeing» – den gelejegiň dikuçary
11.06.2018

«Boeing» kompaniýasy «Ah-64 Apache» dikuçaryny kämilleşdirmek we önümçiligini artdyrmak arkaly 21-nji asyryň ortalaryna çenli bu ugurda söz eýesi bolmak isleýär. «Aviation Week» metbugat mer... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti halkara awtorallisine taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi
19 sagat öň

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynda başlanan iş saparynyň çäklerinde Ruhyýet köşgünde ýurdumyzda sporty ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Hususan-da,“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisini geçirmäge görülýän taýýarlyk çärelerine garaldy. Şeýle hem maslahatda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen içeri işler ministri I.Mulikow awtosport b... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
19 sagat öň

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täjik paýtagtynda geçirilýän “Durnukly ösüş üçin suw ” atly ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmagynyň çäklerinde Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy. Dostlukly döwletleriň baştutanlary birek-birek bilen mähirli görşüp, ýene-de duşuşmak hem-de özara söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn, şol sanda halkara guramalarynyň çäklerinde gatnaşyklaryň geljegini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatla... Dowamyny oka


Türkmenistanda BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň täze ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
19 sagat öň

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahat geçirildi. Ony ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermegi bilen Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy (BMGÖM) guradylar. Gün tertibine BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary girizilen maslahata dürli ministrlikleriň we edaralaryň,... Dowamyny oka


Ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk — halklary ýakynlaşdyrmagyň ýoly
19 sagat öň

Şu gün Gazagystanyň paýtagtynda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIII forumy öz işini tamamlady. Oňa Azerbaýjandan, Ermenistandan, Belarusdan, Gyrgyzystandan, Moldowadan, Russiýa Federasiýasyndan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan wekiller gatnaşdylar. Olaryň hatarynda görnükli ylym, bilim, medeniýet işgärleri, Arkalaşygyň ýurtlarynyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem döwletara düzümleriň, halkara guramalaryň... Dowamyny oka