18.09.2018
Harby sport
MEÝDAN MERTLERI SÖÝÝÄR
3 sagat öň

Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýüreklerde yz goýan dabaralary henizem dowam edýär. Hormatly Belent Se... Dowamyny oka

Harby taryh
TÜRKMENLERE ŞAN GETIREN MALAZGIRT
27.07.2018

Döwletiniň gündogar serhetlerinde söweşjeň türkmenleriň peýda bolmagy Wizantiýa imperatory Roman Diogen IV-ni ynjalykdan gaçyrypdyr. Rum kaýsarynyň (türkmenler Wizantiýa imperatoryny şeýle a... Dowamyny oka

Tehnologiýa
Lazer ýaragy 2022-de barlagdan geçer
10.08.2018

«Lockheed Martin» we «Dynetics» kompaniýalary bilelikde täze ýokary energiýa geçirijiligi bolan lazer ýaragynyň üstünde işlärler. «Lockheed Martin» kompaniýasynyň hepdäniň başynda beren beýa... Dowamyny oka

MEÝDAN MERTLERI SÖÝÝÄR
3 sagat öň

Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýüreklerde yz goýan dabaralary henizem dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu gün irden Olimpiýa şäherçesinde ýerleşýän «Sport» myhmanhanasyna baryp, halkara awtoralla gatnaşan türkmen türgenleri we türkmen toparynyň ekipažy bilen duşuşdy. Ol ýerde Gahryman Arkadagymyz  «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisine gatnaşyp ýeňiji bolan, gowy netijeleri görkezen... Dowamyny oka


ÜSTÜNLIGIMI MILLI GOŞUNYMA BAGYŞLAÝARYN!
4 sagat öň

2018-nji ýylyň 9–15-nji sentýabry aralygynda gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul–Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli geçirildi. Gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça bu halkara ýaryşyny geçirmek başlangyjy, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kämil paýhasyna degişlidir. Hemmämize mälim bolşy ýaly, bu halkara derejeli awtoralli bäsleşigi gadymy Amuldan badalga alyp, ýaryşyň pellehanasy Hazaryň gözel kenary boldy. Bäsleşigiň jemi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jem... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti «Mitsubishi Сorporation» we «Çalyk Holding» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
14 sagat öň

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti jenap Hiroşi Sakumany hem-de «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti, Baş ýerine ýetiriji direktory jenap Şigehisa Kobaýaşini, şeýle hem “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhmanlar duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi karbamid dökünlerini öndürmek boýunça sebitde iň iri senagat toplumynyň ulanmaga berilmegi bilen gutladylar. Işewürler Türkmenis... Dowamyny oka


Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi
14 sagat öň

Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy. Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ilkinji minutda belarusly garşydaşyny pilçesiniň üstüne taşlady hem-de arassa ýeňiş gazandy. Ýarym finalda biziň türgenimiz Russiýanyň pälwany bilen duşuşdy. Bu tutluşygy hem Döwletmyrat ynamly geçirdi. Ol ilkibaşdan ýagdaýlary ele alyp, hasaby 8:0 getirdi. Göreşiň diňe soňlarynda D.Orazgylyjow aratapawudyň biraz azalmagyna mümkinç... Dowamyny oka